Go to top

Splošni pogoji dobave in plačila

1. Ponudba in sprejem ponudbe

Za vse naše ponudbe, pogodbe, dobave in druge storitve (v nadaljevanju »dobava«) veljajo izključno ti Splošni pogoji, kar velja tudi za vsa prihodnja poslovna razmerja, tudi kadar niso ponovno izrecno dogovorjeni. Ti Splošni pogoji se štejejo kot sprejeti na podlagi oddaje naročila oziroma najkasneje ob prevzemu izdelkov. Izrecno nasprotujemo vsem določbam, ki jih sprejme ali določi naša stranka in ki odstopajo od teh Splošnih pogojev oziroma so dopolnilne narave; takšne določbe veljajo le, če smo nanje izrecno pristali v pisni obliki. Nadalje, če sodelujemo pri elektronskem računalniškem okolju stranke in sprožimo kakršna koli pogovorna okna, ki jih zahteva sistem, navedena sprožitev ne pomeni sprejema pogojev uporabe ali drugih splošnih pogojev stranke.
Če je katera od določb trenutnih Splošnih pogojev neveljavna, le-to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

2. Sestava pogodb, listin, pravic industrijske lastnine

2.1 Naše ponudbe niso zavezujoče. Pogodba stopi v veljavo le, ko pisno ali v tiskani obliki potrdimo naročilo. Glede datuma, vrste in količine dobave je pomembna le naša potrditev naročila v pisni ali tiskani obliki. Če naročila ne potrdimo v pisni oziroma tiskani obliki, pogodba stopi v veljavo v skladu s temi Splošnimi pogoji najkasneje ob izpolnitvi naročila. Izjave, ki jih naši zastopniki podajo ustno oziroma preko telefona, so pravno obvezujoče le, če jih potrdimo v pisni oziroma v tiskani obliki.

2.2 Pridržujemo si vse lastninske in avtorske pravice glede stroškovnih ocen, oblikovanj, zasnov, osnutkov, skic, načrtov in drugih listin; le-te se lahko spremenijo oziroma dajo na voljo tretjim osebam le z našim izrecnim dovoljenjem. Če naročilo ni oddano nam, je treba na našo zahtevo vedno in v vsakem primeru vrniti skice, risbe in druge listine, ki jih zagotovimo v okviru ponudbe. Če artikle dobavimo v skladu s skicami, modeli, vzorci oziroma drugimi dokumenti, ki jih zagotovi stranka, mora stranka zagotoviti, da se ne kršijo pravice industrijske lastnine tretjih oseb. Če tretja oseba uveljavlja lastninsko pravico in s tem prepove zlasti proizvodnjo in dobavo navedenih artiklov, smo upravičeni odložiti vse zadevne dejavnosti in zahtevati odškodnino brez obveznosti, da analiziramo pravne okoliščine (prav tako glejte določbo 8.3). Stranka nas mora prav tako nemudoma razbremeniti odgovornosti glede vseh zahtevkov tretjih oseb, ki so v zvezi z listinami, ki nam jih je zagotovila stranka.

2.3 Pridržujemo si pravico, da obračunamo stroške za vzorce in preskusne dele ter za orodje, ki se zahteva za proizvodnjo le-teh. V dvomu plačilo zapade in je izplačljivo po prejemu prvega vzorca, preskusne komponente oziroma orodja. Stroški se obračunajo za nabavo in proizvodnjo orodij, ki so potrebna za serijsko izdelavo, razen kadar je dogovorjeno drugače. V vsakem primeru pa obdržimo lastninsko pravico glede vseh orodij, ki jih izdelamo oziroma nabavimo, kar velja tudi v primeru, ko stranka v celoti ali deloma krije stroške nabave oziroma proizvodnje orodja.

2.4 Upravičeni smo nabaviti material za celotno naročilo in nemudoma proizvesti skupno količino naročila. Zato po tem, ko je bilo naročilo oddano, ni več mogoče upoštevati nobenih zahtev stranke glede sprememb, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

2.5 V meri, ki je potrebna zaradi proizvodnje oziroma načrtovanja, smejo naše dobave do 10 % odstopati od dogovorjene količine.

3. Opis delovanja

3.1 Kakovost dobavljenega blaga oziroma storitev je dokončno opisana z izrecno dogovorjenimi lastnostmi (npr. specifikacije, oznake, odobritve in druge informacije). Vse druge kakovosti blaga in storitev so odvisne od nadaljnjega izrecnega dogovora. Zato se za vsako jamstvo za posebni namen uporabe oziroma posamezno ustreznost, življenjsko dobo oziroma trajnost po prenosu tveganja zahteva izrecni pisni dogovor; v nasprotnem primeru stranka nosi tveganje glede ustreznosti in uporabe. Pridržujemo si pravico do vseh običajnih in tehničnih odstopanj, zlasti meroslovnih, neizogibnih odstopanj od fizičnih in kemičnih količin, vključno z barvami, recepti, kemičnimi okužbami, postopki ter uporabo surovin in odstopanj pri velikosti naročil ter razumnih odstopanj v količini, če le-to ni nerazumno v odnosu do stranke.

3.2 Podrobnosti o artiklu dobave (npr. kot so navedene v katalogih, podatkih o izdelku, elektronskih medijih ali na nalepkah, kot so podatki navedeni z oznako »uporabno najmanj do«) temeljijo na naših splošnih izkušnjah in znanju ter so namenjeni le za namen določanja referenčne vrednosti oziroma označevanja. Navedene podrobnosti o izdelku in izrecno dogovorjene lastnosti oziroma nameni uporabe, stranke ne odvežejo obveznosti, da preskusi izdelek za predvideni namen ter da sprejme ustrezne ukrepe za skrbno hrambo.

3.3 Podrobnosti o kakovosti, trajnosti in morebitni uporabi naših izdelkov ne zajemajo kakršnihkoli jamstev, razen če so navedene podrobnosti izrecno pisno opredeljene kot jamstvo.

4. Dobava in čas dobave

4.1 Izvedbeni roki so na voljo le informativno in niso obvezujoči, razen če je izrecno dogovorjeno, da je datum dobave fiksen, npr. je pisno določeno, da stranka nima nadaljnjega interesa za dobavo po dogovorjenem datumu. Potrjeni datumi dobave so odvisni od našega pravilnega, celovitega in pravočasnega prejema surovin. Roki za dobavo se štejejo kot izpolnjeni, če je artikel, ki je predmet dobave, zapustil naše prostore pred iztekom roka oziroma če smo obvestili stranko, da je naročilo pripravljeno na odpremo. Roki dobave ne začnejo teči, dokler stranka ni ustrezno izpolnila svojih obveznosti in pogodbenih dolžnosti, na primer, da zagotovi tehnične podatke in listine, odobritve, plača polog oziroma zagotovi jamstvo za plačilo.
FILC d.o.o., Trata 48, SI-4220 Škofja Loka T: +386 (0)4 2977 200 F: +386 (0)4 2977 300 E: infofilc@freudenberg-pm.com w: www.filc.si
FZ 42.1 Splošni pogoji dobave in plačila Public Stran 2/5
4.2 Upravičeno smo, da opravimo delne dobave. V primeru manjših naročil, npr. naročilo, ki zajema količine, ki so manjše od zadevne pakirne enote, si pridržujemo pravico, da kot stroške obračunamo ceno zadevne pakirne enote kot najmanjšo količino oziroma najmanjši pavšalni znesek.

4.3 Dogodki višje sile oziroma druge okoliščine, ki so zunaj našega nadzora in zaradi katerih je pravočasna izvedba sprejetih naročil nemogoča, nas oprostijo obveznosti dobave, dokler le-te trajajo. Navedeno pomeni, da ne prevzemamo tveganja nabave. Prav tako si pridržujemo pravico, da odstopimo od pogodbe, če ne prejmemo zadevnih izdelkov, ne glede na pretekle pogodbe o nabavi, ki so bile sklenjene z dobavitelji; naša odškodninska odgovornost v skladu z določbo 8 za škodo, povzročeno namerno ali iz malomarnosti, s tem ostaja nespremenjena. Stranko bomo brez nepotrebnega odlašanja obvestili, da artikel, ki je predmet dobave, ne bo pravočasno na voljo, če pa odstopimo od pogodbe, moramo brez nepotrebnega odlašanja vrniti vsako že prejeto plačilo.

4.4 Kot splošno pravilo velja, da ni mogoče vrniti nobenih prodanih izdelkov, ki so brez napake.

4.5 Če se zoper stranko začne postopek zaradi insolventnosti oziroma drug podoben postopek v skladu s tujo zakonodajo, ima težave s plačili, oziroma če ugotovimo znatno poslabšanje strankinih finančnih okoliščin, smo upravičeni, da nemudoma ustavimo dobave in da zavrnemo izpolnitev trenutnih pogodb, razen če stranka zagotovi ustrezno plačilo oziroma na našo zahtevo zagotovi ustrezno zavarovanje.

4.6 Če je stranka v zamudi pri sprejemu izpolnitve oziroma krivdno krši katero od stranskih obveznosti, nas mora razbremeniti odgovornosti za vso povzročeno škodo ter vse s tem povezane dodatne stroške. Nadaljnji zahtevki in pravice ostanejo nespremenjeni. Če je stranka v zamudi pri sprejemu izpolnitve ali plačilu, se tveganje za naključno izgubo in poškodovanje izdelkov prenese na stranko.

4.7 Če so izdelki poslani stranki oziroma tretji osebi na strankino zahtevo, se tveganje za naključno izgubo in poškodovanje izdelkov prenese na stranko, in sicer najkasneje ko izdelki zapustijo naše prostore/skladišče, ne glede na dogovorjeni kraj odpreme ter ne glede na to, katera od strank nosi stroške prevoza.

4.8 Vsaka uporaba klavzul Incoterms se šteje kot sklicevanje na najnovejšo različico klavzul INCOTERMS, kot jih objavi Mednarodna trgovinska zbornica (ICC).

4.9 Podatki, ki jih zagotovimo v skladu z izvozno zakonodajo, so omejeni na ne-preferenčno poreklo v skladu z 22. členom et seq. carinskega zakonika Skupnosti, oziroma 59. člen et seq. Uredbe o carinskem zakoniku Unije (EU) 952/2013, ko je le-ta uporaben, in tarifno podštevilko CN v naših računih. Ne izdajamo izjav o preferenčnem poreklu (izjave dobaviteljev/potrdila o gibanju blaga).

5. Zavarovanja

5.1 Pridržujemo si lastninsko pravico na vseh dobavljenih izdelkih, dokler niso izpolnjeni vsi obstoječi zahtevki, vključno z vsemi pogojnimi in stranskimi zahtevki proti stranki, ki izhajajo iz našega poslovnega razmerja; zato se vse dobave štejejo kot ena sama dobavna transakcija. V primeru tekočega računa predstavlja pridržanje lastninske pravice zavarovanje za naš zahtevek za neporavnan znesek. Vse zgoraj navedene določbe prav tako veljajo za prihodnje zahtevke. V primeru, da stranka bistveno krši pogodbene obveznosti, smemo nemudoma prevzeti nazaj izdelke brez nadaljnjega obvestila, ob tem pa moramo razumno upoštevati zakonite interese stranke; stranka s tem vnaprej soglaša, da bo vrnila izdelke v navedenih primerih. Ponovna pridobitev izdelkov se sme šteti kot odstop od pogodbe le, če smo izrecno izjavili, da odstopamo od le-te. Stranka nosi vse stroške, ki izhajajo iz ponovne pridobitve izdelkov (zlasti prevozne stroške). Če izrecno ne izjavimo, da odstopamo od pogodbe, sme stranka zahtevati dobavo izdelkov šele, ko so bili v celoti plačani vsi stroški in kupnina.

5.2 Stranka sme preprodajati oziroma obdelovati dobavljene izdelke oziroma jih mešati ali združevati z drugimi artikli le med običajnim poslovanjem; stranka pa nam vnaprej odstopa vse zahtevke, ki izhajajo iz preprodaje, obdelave, mešanja, združevanja oziroma drugih pravnih naslovov v zvezi z dobavljenim izdelkom (zlasti iz naslova pogodb o zavarovanju oziroma protipravnih dejanj) v znesku dogovorjenega končnega skupnega fakturiranega zneska (vključno z DDV).

5.3 Pridržek lastninske pravice prav tako velja za nove izdelke, ki izhajajo iz obdelave prvotno dobavljenih artiklov, oziroma mešanje ali združevanje le-teh z drugimi artikli, v vsakem primeru po polni vrednosti zadevnega novega izdelka. Navedeni postopki se izvajajo v našem imenu, zato da se štejemo kot proizvajalec. Če se lastniške pravice tretjih oseb obdržijo po obdelavi naših izdelkov oziroma po mešanju ali združevanju le-teh s tretjimi izdelki, pridobimo solastnino na novem izdelku v razmerju objektivne vrednosti obdelanih, mešanih ali združenih izdelkov. Če naše lastništvo preneha zaradi obdelave, združevanja ali mešanja, mora stranka na nas prenesti svojo lastninsko pravico in vse pričakovane pravice na novem izdelku v fakturirani vrednosti izdelkov, ki smo jih dobavili, ter le-to brezplačno shraniti v našem imenu.

5.4 Stranka je pooblaščena, da izterja dolžniške terjatve iz preprodaje, ki so nam odstopljene v skladu z določbo 5.2, dokler ne prekličemo zadevnega pooblastila. Sami ne bomo izterjevali zadevnih dolžniških terjatev, dokler stranka ustrezno izpolnjuje svoje plačilne obveznosti do nas. Ob naši prvi pisni zahtevi nas mora stranka obvestiti glede dolžnikov odstopljenih terjatev in obvestiti dolžnike o odstopu terjatve.

5.5 Pooblastilo stranke, ki je določeno v določbah 5.2 in 5.4, za preprodajo izdelkov in za izterjavo dolžniških terjatev, ki so nam bile odstopljene, smemo zavrniti s takojšnjim učinkovanjem, če je stranka v zamudi z
FILC d.o.o., Trata 48, SI-4220 Škofja Loka T: +386 (0)4 2977 200 F: +386 (0)4 2977 300 E: infofilc@freudenberg-pm.com w: www.filc.si
FZ 42.1 Splošni pogoji dobave in plačila Public Stran 3/5
našim plačilom, ima težave s plačili zaradi znatnega poslabšanja svojih finančnih okoliščin oziroma ustrezno ne izpolnjuje drugih bistvenih pogodbenih obveznosti. Če stranka postane subjekt postopka zaradi insolventnosti oziroma podobnega postopka v skladu s tujo zakonodajo, preneha s plačili oziroma če pride do spremembe lastništva pri podjetju stranke zaradi težav s plačili, pooblastilo za preprodajo izdelkov in izterjavo dolžniških terjatev, ki so nam bile odstopljene, samodejno preneha.

5.6 Stranka mora v našem imenu brezplačno in z dolžno skrbnostjo ter odgovornostjo skrbnega gospodarstvenika hraniti materiale, ki so v našem (skupnem) lastništvu, ter jih zavarovati proti požaru, vlomu in drugim običajnim tveganjem. Vse potrebne storitve vzdrževanja in pregleda je treba opravljati pravočasno na stroške stranke.

5.7 Stranka ne sme zastaviti oziroma odstopiti v zavarovanje nobenega izdelka, ki je bil dobavljen s pridržkom lastninske pravice oziroma nobenega izdelka, ki je bil obdelan ali proizveden v našem imenu. Stranka nas mora nemudoma obvestiti glede vsake zastave oziroma drugih posegov tretjih oseb v naše lastniške pravice in pisno potrditi našo lastninsko pravico na zadevnem izdelku, tako nam kot tretji osebi. Stranka nosi vse stroške, ki izhajajo iz zadevnih pravnih dejanj.

5.8 Če dejanska vrednost zavarovanj presega nominalni znesek zavarovanih zahtevkov za več kot 10 %, bomo na zahtevo stranke sprostili izbrana zavarovanja.

5.9 V primeru, da je treba pridržek lastninske pravice v skladu z določbo 5.1 javno registrirati oziroma se za veljavnost le-tega zahteva drugačno sodelovanje stranke, stranka nepreklicno soglaša z navedeno registracijo in se strinja, da bo na lastne stroške sprejela vse potrebne ukrepe.

6. Cene in plačilo

6.1 Naše cene so v EUR in veljajo za dobavo FCA (dogovorjeni kraj dobave); zakonsko določen DDV, stroški prevoza in pakiranja v ceni niso zajeti.

6.2 Nepredvidene spremembe stroškov, ki so zunaj našega nadzora, na primer stroški za surovine, plače, energijo in drugi stroški, nas upravičujejo, da ustrezno prilagodimo cene. Za delne dobave se lahko za vsako dobavo izda poseben račun. Če s pogodbo niso bile dogovorjene posebne cene, veljajo naše cene, ki so veljale ob zadevnem datumu dobave.

6.3 Naši računi zapadejo nemudoma in so izplačljivi brez popusta. Vsak popust mora biti izrecno pisno dogovorjen.

6.4 Nismo dolžni sprejeti zadolžnice, čeka oziroma druge obljube plačila, sprejetje le-teh pa se ne bo štelo kot zamenjava za osnovno obveznost, temveč le kot dodatna možnost, da prejmemo plačilo.

6.5 Kot datum prejema plačila se šteje tisti datum, ko je znesek v naši posesti oziroma je bil nakazan na naš bančni račun. Če je stranka v zamudi s plačilom, smemo za celotno obdobje trajanja zamude obračunati še obresti po obrestni meri, ki za 9-odstotnih točk presega osnovno obrestno mero, ki jo objavi Nemška zvezna banka (Bundesbank), in pavšalni znesek 40 EUR. Navedeno ne omejuje naše pravice, da zahtevamo dodatno odškodnino oziroma stroške.

6.6 Nadalje, če je stranka v zamudi s plačilom, smemo zahtevati plačilo vseh še neplačanih obrokov kupnine oziroma drugih obstoječih terjatev proti stranki, ter opraviti prihodnje dobave v skladu s to oziroma drugimi pogodbami pod pogojem vnaprejšnje predložitve zavarovanja oziroma hkratnega plačila ob dobavi.

6.7 Na vnaprejšnja oziroma delna plačila se ne plačujejo obresti.

6.8 Stranka sme poravnati oziroma zadržati plačila le, če je njena nasprotna terjatev nesporna oziroma res iudicata. Navedena omejitev ne velja za zahtevke stranke glede popravnih ukrepov v zvezi z izdelkom z napako oziroma dokončanje nedokončanega izdelka.

6.9 Na zahtevo nam mora stranka zagotoviti vsa dokumentarna dokazila za davčne namene (npr. potrdila o vnosu), katera štejemo kot potrebna v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami, da dokažemo svojo izvzetost iz plačila DDV za čezmejne dobave. V primeru neskladnega ravnanja mora stranka, po prejemu popravljenega računa, kriti vse zahtevke iz naslova plačila DDV in obresti, ki nam jih naložijo davčni organi. Stranka nas mora brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o neveljavnosti oziroma glede vseh sprememb svoje identifikacijske številke za DDV.

6.10 Če je kupnina plačana s postopkom dobropisa za namene DDV, je stranka izključno odgovorna za skladnost z določbami v zvezi z DDV, ki so na računih. Ne odgovarjamo za škodo, ki izhaja iz postopka dobropisa, npr. vsa vračila vstopnega davka in plačila obresti, ki jih stranka opravi davčnim organom.

7. Zahtevki iz naslova napak

7.1 Za napake izdelkov, ki jih dobavimo, odgovarjamo le v skladu z naslednjimi določbami.

7.2 Stranka mora brez nepotrebnega odlašanja pregledati prejete izdelke in nas brez nepotrebnega odlašanja obvestiti glede vseh napak, če je napaka odkrita kasneje med običajnim poslovanjem, pa nas je o njej dolžna obvestiti takoj po odkritju brez nepotrebnega odlašanja.

7.3 Če so dobavljeni izdelki z napako, nam bo pred pričetkom proizvodnje (obdelave ali namestitve) dana možnost, da popravimo navedene izdelke in odpravimo napako oziroma opravimo nadomestno dobavo, razen če le-to od stranke ni razumno pričakovati. Če navedenega ne moremo izvesti oziroma tega ne izvedemo v ustreznem času, sme stranka odstopiti od pogodbe v tem obsegu in sme vrniti izdelke na naše tveganje. V nujnih primerih in po posvetovanju z nami sme stranka sama odpraviti napake oziroma podati navodila tretji osebi, da le-ta to
FILC d.o.o., Trata 48, SI-4220 Škofja Loka T: +386 (0)4 2977 200 F: +386 (0)4 2977 300 E: infofilc@freudenberg-pm.com w: www.filc.si
FZ 42.1 Splošni pogoji dobave in plačila Public Stran 4/5
stori. V skladu z določbo 8 krijemo izdatke, ki nastanejo zaradi navedenih popravnih dejavnosti.

7.4 Če je napaka odkrita šele po začetku proizvodnje oziroma začetku delovanja, sme stranka kljub izpolnitvi vseh dolžnosti v skladu z določbo 7.2 zahtevati naknadno izpolnitev (predelavo oziroma nadomestno dobavo po naši izbiri). Dobava izdelka z napako daje stranki pridržno pravico le, če je sorazmerna z zadevno napako in pričakovanimi stroški naknadne izpolnitve ter pod pogojem, da nasprotni zahtevek stranke temelji na enakem pogodbenem razmerju.

7.5 Vsi odškodninski zahtevki iz naslova izdelkov z napako so odvisni od izvedbe dveh neuspešnih poskusov naknadne izpolnitve. V primeru nadomestne dobave mora stranka na zahtevo vrniti izdelke z napako.

7.6 Odstop od pogodbe oziroma zahtevek za znižanje kupnine se odobri le, če napake ni mogoče popraviti v ustreznem obdobju, če bi naknadna izpolnitev povzročila nesorazmerne stroške, je nerazumna oziroma se mora iz drugih razlogov šteti kot neuspešna. Stranka pa nima pravice odstopiti od pogodbe v primerih manjših napak.

7.7 Stranka nam mora brez nepotrebnega odlašanja dovoliti, da pregledamo vse zavrnjene izdelke; zlasti pa nam bodo na zahtevo in na naše stroške navedeni izdelki na voljo. Če so pritožbe neutemeljene, smemo stranki obračunati stroške prevoza in pregleda.

7.8 Niso dovoljeni zahtevki iz naslova zanemarljivih odstopanj od dogovorjene kakovosti, zanemarljivih oslabitev uporabnosti oziroma če se lahko napaka pripiše kršitvi navodil glede upravljanja, vzdrževanja ali namestitve ter neustrezne ali neprimerne hrambe. Navedeno prav tako velja v primeru nepravilnega oziroma malomarnega upravljanja ali sestavljanja, običajne obrabe oziroma nedovoljenega spreminjanja dobavljenega artikla s strani stranke oziroma tretje osebe.

7.9 V zvezi z naknadno izpolnitvijo, odstopom od pogodbe oziroma popravilom izdelkov z napako se ne smejo zahtevati nobeni stroški, zlasti pa ne stroški odpreme, prevoza, dela in materialov, če navedeni zahtevki in stroški izhajajo iz dejstva, da so bili izdelki preneseni na kraj, ki se razlikuje od dogovorjenega kraja izpolnitve po prenosu tveganja. Navedeno pa ne velja, če zadevni prenos ustreza nam poznani običajni uporabi izdelkov.

7.10 Odškodnina in povrnitev izdatkov se lahko zahteva le v skladu z določbo 8.

7.11 Stranka ne sme podati navedenih zahtevkov za noben izdelek, ki ga v skladu z medsebojnim dogovorom ne dobavimo kot nov izdelek.

8. Odgovornost

8.1 Odgovarjamo za vso škodo, zlasti če le-ta izhaja iz kršitev obveznosti dolžne skrbnosti pri sklepanju pogodbe (culpa in contrahendo), iz kršitev obveznosti oziroma protipravnih dejanj, vendar le, če smo mi, naši zaposleni, zastopniki ali agenti ravnali namerno oziroma s hudo malomarnostjo.

8.2 Za škodo, ki izhaja iz smrti oziroma telesnih poškodb oziroma kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, odgovarjamo tudi, če smo ravnalni z navadno malomarnostjo. Pogodbene obveznosti se štejejo za »bistvene«, če je izpolnitev le-teh pogoj za pravilno izpolnitev pogodbe in stranka redno zaupa v njihovo izpolnitev ter lahko to tudi stori. V primeru kršitve bistvene pogodbene obveznosti je naša obveznost omejena na povprečno neposredno škodo, ki je predvidljiva in običajna za zadevno vrsto izdelka.

8.3 Odgovarjamo za kršitve pravic industrijske lastnine tretjih oseb, ki so v zvezi s prodajo naših izdelkov v skladu s predhodnimi določbami, vendar le če kršitev izhaja iz pravilne uporabe izdelka in le če so zadevne pravice industrijske lastnine tretjih oseb veljavne ter objavljene v Sloveniji oziroma jih je objavil Evropski patentni urad ob času dobave. Navedeno ne velja, če smo izdelek proizvedli v skladu s skicami, modeli oziroma drugimi opisi ali podatki, ki jih je zagotovila stranka, in če nismo vedeli oziroma nismo bili dolžni vedeti za nobeno kršitev pravic industrijske lastnine v zvezi z razvitim izdelkom. V navedenem primeru naša stranka odgovarja za vsako trenutno oziroma prihodnjo kršitev pravic industrijske lastnine tretjih oseb. Stranka se obvezuje, da nas bo brez nepotrebnega odlašanja obvestila glede vseh morebitnih in domnevnih primerov kršitev pravic industrijske lastnine, za katere je morda zvedela, ter nas razbremeniti odgovornosti za vse zahtevke tretjih oseb in stroške ter izdatke, ki so jih le-te utrpele.

8.4 Zahtevki iz naslova napak dobavljenih izdelkov, vključno z vso škodo v zvezi z navedenimi napakami – neodvisno od pravne podlage – so časovno omejeni v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

8.5 Zahtevki za znižanje cen in pravice do odstopa od pogodbe so izvzeti, če postane prvotni zahtevek za izpolnitev oziroma podredni zahtevek za naknadno izpolnitev zastaran.

8.6 Predhodne določbe ne vplivajo na našo odgovornost v skladu z veljavno, obvezno zakonodajo s področja odgovornosti za izdelke.

8.7 Za strankine regresne zahtevke odgovarjamo le, če stranka ni sprejela obveznosti do svojih lastnih strank in v meri, ki presega obvezne zakonske določbe glede pravnih sredstev v primeru napak in glede odgovornosti. Določbi 7 in 8 veljata za vse regresne zahtevke, ki jih uveljavlja stranka, če ni drugače pisno dogovorjeno.

8.8 Ne prevzemamo nobene nadaljnje odgovornosti.

9. Zaupnost

9.1 Stranka mora v razmerju do tretjih oseb vedno, tudi po koncu poslovnega razmerja, obdržati v strogi tajnosti vse znanje in tehnične podatke oziroma podatke gospodarske narave, ki jih je prejela od nas v zvezi s poslovnim razmerjem (»zaupni podatki«), razen če
FILC d.o.o., Trata 48, SI-4220 Škofja Loka T: +386 (0)4 2977 200 F: +386 (0)4 2977 300 E: infofilc@freudenberg-pm.com w: www.filc.si
FZ 42.1 Splošni pogoji dobave in plačila Public Stran 5/5
stranka dokaže, da so bili zaupni podatki (i) ob času razkritja stranki že znani ali dostopni javnosti oziroma so postali naknadno znani javnosti, vendar ne po krivdi stranke, (ii) naknadno razviti s strani stranke in sicer popolnoma neodvisno od zaupnih podatkov, oziroma (iii) jih je stranka prejela od tretje osebe, ne da bi s tem kršila svojo obveznost ohranjanja zaupnosti.

9.2 Ostajamo izključni lastniki vseh dokumentov, zlasti skic, risb in načrtov,, ki vsebujejo zaupne podatke, ki so razkriti v času trajanja poslovnega razmerja. Vsi takšni dokumenti nam morajo biti vrnjeni na našo zahtevo, vendar najkasneje ob koncu poslovnega razmerja. Stranka nima pridržne pravice glede zaupnih podatkov oziroma listin oziroma materialov, ki vsebujejo zaupne podatke.

9.3 Razkritje zaupnih podatkov ne ustanavlja nobenih pravic industrijske lastnine, pravic iz naslova znanja in izkušenj oziroma avtorskih pravic stranke ter ne predstavlja predhodne objave oziroma pravic do predhodne uporabe v skladu z veljavno zakonodajo s področja patentov, zasnov in modelov. Vse vrste licenc so predmet pisnega dogovora.

10. Skladnost

10.1 Stranka se obvezuje, da ne bo poslovala oziroma drugače sodelovala, niti neposredno niti posredno, z nobenim teroristom ali terorističnimi organizacijami oziroma z nobeno drugo hudodelsko ali protiustavno organizacijo. Stranka mora še zlasti sprejeti razumne organizacijske ukrepe za izvedbo veljavnih embargov, Evropskih predpisov glede terorističnih in kaznivih dejanj ter zadevnih zahtev v skladu z zakonodajo Združenih držav oziroma drugo zakonodajo, ki se uporablja za poslovno razmerje, zlasti z izvedbo ustreznih sistemov programske opreme. Ko izdelek zapusti naše prostore, je stranka izključno odgovorna za skladnost z zgoraj navedenimi določbami in nas mora razbremeniti odgovornosti glede vseh zahtevkov oziroma povezanih stroškov, ki izhajajo iz kršitve zadevne zakonodaje oziroma predpisov, ki jo povzroči stranka, z njo povezane osebe, zaposleni, zastopniki ali posredni agenti, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški ali stroški za svetovanje, administrativnimi stroški in kaznimi.

10.2 Ravnali bomo razumno skladno z obveznostmi, ki izhajajo iz Evropske uredbe o kemikalijah št. 1907/2006 (»REACH«), ki za nas veljajo neposredno, in v skladu z določbo 8 odgovarjamo za kršitve. Vendar pa stranka nosi izključno odgovornost za vse negativne posledice, ki izhajajo iz tega, da ni zagotovila zadostnih podatkov, vključno z nepravilnimi ali nepopolnimi podatki, povezanimi z uporabo izdelkov znotraj dobavne verige.

10.3 Stranka mora ravnati v skladu z veljavnimi določbami zakonodaje s področja trgovine s tujimi subjekti, zlasti s predpisi o izvoznem nadzoru veljavnimi v Sloveniji in EU.

11. Kraj izpolnitve in pristojnost, razno

11.1 Za vse zahtevke, ki izhajajo iz našega poslovnega razmerja s stranko, zlasti glede naših dobav, se kot kraj izpolnitve šteje lokacija, s katere dobava izvira.

11.2 Stranka sme odstopiti svoje zahtevke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, le z našo predhodno pisno odobritvijo.

11.3 Za vse zahtevke, ki izhajajo iz našega poslovnega razmerja s stranko, zlasti glede naših dobav, je krajevna pristojnost določena v Ljubljani, Sloveniji. Navedeno prav tako velja za spore glede obstoja in veljavnosti pogodbenega razmerja. Kljub temu pa imamo možnost stranko tožiti pred pristojnimi sodišči v strankinem kraju poslovanja.

11.4 Po naši izbiri in namesto določbe 11.3, smemo odločiti, da se vsi spori oziroma zahtevki, ki izhajajo iz ali v zvezi z našim poslovnim razmerjem s stranko, vključno s spori glede veljavnosti, kršitev, prenehanja ali ničnosti pogodb, dokončno razrešijo v skladu z Arbitražnimi pravili (Dunajska pravila) Mednarodnega arbitražnega centra na Dunaju pri Avstrijski zvezni gospodarski zbornici in sicer pod vodstvom enega ali treh arbitrov, ki so imenovani v skladu z navedenimi Pravili. Kraj arbitraže je v kraju Frankfurt a. M., Nemčija. Preden so sproženi postopki, bomo na zahtevo uveljavili svojo pravico, da izberemo arbitražo. Arbitražni postopek bo potekal v angleškem jeziku.

11.5 Poslovno razmerje s stranko izključno ureja zakonodaja Slovenije, z izključitvijo uporabe slovenske zakonodaje s področja mednarodnega zasebnega prava, Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (C.I.S.G.) in drugih bilateralnih oziroma multilateralnih konvencij o harmonizaciji prava na področju mednarodne prodaje blaga.